Algemene verkoopsvoorwaarden
Michael Hanseeuw, handel drijvend onder de benaming BEMMAC BVBA BTW BE 0700.577.847
 
Algemene draagwijdte van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van een bestelbon, offerte of overeenkomst met onze firma, ongeacht enige andere voorwaarden of enige andere documenten of formulieren van welke aard dan ook vanwege de klant. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de klant en onze firma, en hebben ten allen tijde voorrang op de voorwaarden van de klant of een andere aannemer/verkoper. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient schriftelijk te gebeuren met het akkoord van beide partijen. Clausules in het contract die de toepassing van onze algemene voorwaarden uitsluiten, zijn nietig.
 2. Onze offertes zijn 3 maanden geldig. Nadien kunnen de prijzen geactualiseerd worden, in welk geval de klant hiervan op de hoogte wordt gebracht. Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn indicatief en zonder verbintenis. Zij worden slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder van de firma of door diens aangestelde worden ondertekend en bevestigd.
Verplichtingen van de klant
 1. De klant dient alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de werf over te maken, waaronder bijvoorbeeld de ligging van kabels, putten, of leidingen op, in, of onder de grond/muren/plafonds/ramen/dak, en duidt deze aan op de plannen of door middel van signalisatie. In geen geval kan onze firma aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen dienaangaande indien de plannen foutieve informatie verstrekken, of de exacte ligging door de klant niet correct blijkt.
 2. De klant is exclusief aansprakelijk dat een stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd voor zover dit vereist wordt voor de geplande werken, en informeert onze firma onmiddellijk in geval van problemen dienaangaande.
 3. De klant dient het initiatief te nemen om een veiligheidscoördinator en/of energiedeskundige aan te stellen indien wettelijk verplicht. De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator die niet gekend waren op het ogenblik van het sluiten de overeenkomst, zijn niet in de aannemingsprijs begrepen en zijn ten laste van de klant.
 4. De klant doet het nodige om de werf voor te bereiden zodat onze firma de werken meteen kan aanvatten, dan wel de vereiste goederen probleemloos op de werf kan leveren. De rechtstreekse en onrechtstreekse kosten te wijten aan nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 30 minuten), worden ten laste van de klant gelegd.
 5. Op de werf dient elektrische stroom met minstens 1 stopcontact aanwezig te zijn. Water is eveneens te voorzien door de klant.
 6. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken. Enige franchise, van gelijk welke afgesloten verzekering, is ten laste van de klant. De klant kan indien gewenst op eigen kosten een ABR-verzekering afsluiten (Alle Bouwplaats Risico’s), en informeert onze firma hiervan dat deze voor handen is.
 7. De klant verbindt zich ertoe nooit een rechtstreeks bevel te geven aan een onderaannemer zonder voorafgaandelijk overleg met onze firma.
Omvang van de bestelling
 1. De klant is gerechtigd meerwerken op te dragen, waarover voorafgaandelijk tussen de partijen zal worden overeengekomen.
 2. Indien meerwerken dienen uitgevoerd te worden, zal onze firma vooraleer deze werken aan te vatten, de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, met bijgaande prijsberekening. Indien de klant een consument is, mogen deze werken slechts na schriftelijk akkoord van de klant worden uitgevoerd en worden verrekend op basis van de overeengekomen prijs. Bij gebreke aan verzet van de klant die consument is binnen 48 uur, wordt de klant geacht onherroepelijk in te stemmen met het prijsvoorstel.
 3. Minwerken worden in overleg tussen onze firma en de klant overeengekomen en verrekend op basis van de gebruikelijke leverings- en/of uitvoeringsprijzen. Onze firma heeft recht op een schadevergoeding wegens gedeeltelijke eenzijdige beëindiging van de aanneming, ten belope van 15% van de waarde van de minwerken. Deze clausule is geen schadebeding; de te betalen vergoeding vormt de tegenwaarde van de gedeeltelijke opzegging van de overeenkomst en de gederfde winst.
 4. De klant moet elke gewenste wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, schriftelijk meedelen, onder voorbehoud van aanvaarding door onze firma. Bij ontstentenis van schriftelijke mededeling vanwege de klant wordt vermoed dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd, tenzij de klant een consument is. Meerwerken kunnen bewezen worden door alle middelen van recht.
 5. Het herstellen van bij de opmeting niet-zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken of onvolmaaktheden, zoals vochtproblemen, lekken in dakgoten, gebrekkig dakgebinte of gewelven (voor, tijdens of na de werken) en onvoorziene problemen in de dakbedekking bij het verwijderen van de bestaande dakbedekking, is niet inbegrepen en zal als meerwerk worden beschouwd.
Prijs
 1. Een voorschot van 25% moet betaald worden binnen de 10 dagen na de aanvaarding van de offerte. Bij niet-naleving van deze verplichting, wordt de uitvoeringstermijn met eenzelfde aantal dagen verlengd, dan wel behoudt onze firma het recht voor om de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden ten nadele van de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter. De werkzaamheden worden pas ingepland van zodra het voorschot van is voldaan.
 2. Onze firma behoudt zich het recht voor om verschillende delen van de uit te voeren werken afzonderlijk te factureren. Onze firma mag eveneens gedeeltelijk factureren naargelang verschillende goederen worden geleverd, of de uitvoering van de werken.
 3. Bij het opmeten kan het aantal m² afwijken. Ter facturatie worden de uiteindelijk verbruikte materialen aangerekend voor de uiteindelijk opgemeten oppervlaktes tijdens de uitvoer van de werkzaamheden. Bijkomende materialen of werken, die niet vermeld zijn op de offerte, worden aangerekend op de eindfactuur. Bij werken in regie worden de werkuren gerekend aan € 55/U excl. BTW.
Facturatie en laattijdige betaling
 1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum. Bij contante betaling wordt er 2% korting toegestaan.
 2. Bij gebrek aan betaling binnen de hogervermelde termijn van 10 kalenderdagen, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke formaliteit ook, een intrest verschuldigd zijn van 8% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Alle briefwisselings-, innings- en protestkosten vallen ten laste van de koper.
 3. Ieder factuurprotest dient te gebeuren binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan de factuur definitief aanvaard wordt geacht, en de leveringen en uitgevoerde werken onherroepelijk worden aanvaard en uitgevoerd volgens de regels van de kunst.
 4. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, zullen de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Voor zover onze firma betalingstermijnen zou toestaan, wordt het saldo onmiddellijk en integraal opeisbaar zodra de klant niet of niet volledig betaalt binnen de overeengekomen termijnen.
 5. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten die uit het gebruik ervan voortvloeien, vallen ten laste van de klant.
 6. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien het BTW-tarief verhoogd wordt vooraleer het saldo wordt gefactureerd, wordt deze verhoging doorgerekend aan de klant, zelfs al werd een prijs inclusief BTW overeengekomen.
 7. In geval van niet-betaling van één van onze facturen, is onze firma gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de uitvoering van alle bestaande opdrachten op te schorten, zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding wegens vertraging kan eisen. Deze bepaling doet geenszins afbreuk aan het recht van onze firma op moratoire intresten en schadevergoeding zoals bepaald in artikel 7.
 8. De klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele renovatiepremies, verbeteringspremies, energieleningen,… Onze firma neemt dienaangaande geen enkele verbintenis of garantie op zich.
Levering en aansprakelijkheid
 1. Het risico gaat over de klant op het moment dat de goederen en de aangevoerde materialen worden geleverd en verwerkt. De klant verbindt zich ertoe dat de materialen probleemloos op de werf kunnen worden geleverd.
 2. Indien producten of materialen die opgenomen zijn in de offerte niet voorradig zijn, zal worden gewerkt met producten en materialen van een gelijkwaardige kwaliteit, zonder dat de klant hiervoor enigszins recht heeft op schadevergoeding.
 3. Bij het plaatsen van een plat dak is er plasvorming mogelijk, de gebruikte materialen zijn hiertegen bestand en worden niet herplaatst hiervoor. Deze plasvorming kan op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot enige schadevergoeding aan de klant.
 4. De klant moet de door hem gekochte goederen controleren op zichtbare gebreken en/of conformiteit met de contractuele afspraken alvorens deze verwerkt of geplaatst worden.
 5. De klant moet de door hem gekochte goederen controleren op zichtbare gebreken en/of conformiteit met de contractuele afspraken alvorens deze verwerkt en/of geplaatst worden door de klant of onze firma.
     In de gevallen waar de Wet Consumentenkoop van toepassing is (art. 1649bis-1649octies BW), moet de klant de niet-conformiteit per aangetekend schrijven melden aan onze firma binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de consument de niet-conformiteit heeft vastgesteld. Bij gebrek aan melding binnen deze termijn kan de klant zich niet langer beroepen op enige non-conformiteit of verborgen gebrek. Indien het gebrek zich pas manifesteert na afloop de tweejarige waarborgtermijn en de Wet Consumentenkoop dus niet langer toepassing vindt, kan de klant zich uitsluitend beroepen op de gemeenrechtelijke wetsbepalingen inzake verborgen gebreken (art. 1641-1649 BW) onder de hierna bepaalde voorwaarden: (1) de klant heeft het verborgen gebrek gemeld aan onze firma per aangetekend schrijven binnen de maand te rekenen vanaf het ontdekken van het verborgen gebrek, en (2) de vordering werd ingesteld binnen de termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de levering of uitvoering van de werken. In de gevallen waarin de Wet Consumentenkoop geen toepassing vindt, erkent de klant door het in ontvangst nemen of het meenemen van de goederen uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek, en hij dus de bestelling definitief aanvaardt. De klant kan zich uitsluitend beroepen op de gemeenrechtelijke wetsbepalingen inzake verborgen gebreken (art. 1641-1649 BW) onder de hierna bepaalde voorwaarden: (1) de klant heeft het verborgen gebrek gemeld aan onze firma per aangetekend schrijven binnen de maand te rekenen vanaf het ontdekken van het verborgen gebrek, en (2) de vordering werd ingesteld binnen de termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de levering. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit noch als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of textuur, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 1. Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten beperkt tot de door de fabrikant verstrekte garantie. Indien de klant geen consument is, beperkt de garantie zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van elk recht op schadevergoeding. De garantie dekt evenwel niet: een opzettelijke fout van de klant of zijn aangestelden; het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten of materialen; schade veroorzaakt door overmacht; vorst- en vochtschade; degradaties, zelfs na korte tijd, die het gevolg zijn van vocht- of weersomstandigheden, enz.
 2. Onze firma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de bovenmatige hinder die de naburen van het bouwterrein ondervinden, indien deze schade het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering der werken en niet kan geweten worden aan een fout van onze firma. Onze firma is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De klant is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen onze firma.
Opzegging
 1. Indien de klant de gesloten overeenkomst opzegt, hetzij voor of tijdens de uitvoering van de werken, zal hij, in overeenstemming met artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek, steeds gehouden zijn een onherleidbare vergoeding te betalen ten belope van de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden, bovendien vermeerderd met een bedrag gelijk aan 15% van de totale aannemingssom exclusief BTW. Deze clausule is geen schadebeding; de te betalen vergoeding vormt de tegenwaarde van de uitoefening van de opzeggingsbevoegdheid en de gederfde winst.
Ontbinding
 1. Onze firma kan, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, de overeenkomst eigenmachtig en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter ontbinden in geval van wanprestatie van de klant, onverminderd het recht van onze firma op vergoeding van de werkelijk geleden schade.
 2. In geval van niet-betaling van één van onze facturen, is onze firma gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, onverminderd het recht van onze firma op moratoire interesten en schadevergoeding zoals bepaald in artikel 7.
 3. Tevens behoudt onze firma zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen bij overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement, collectieve schuldenregeling, staking van betaling, toetreding tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie, ontbinding van de vennootschap of wijziging van de vennootschapsvorm in hoofde van de klant.
Eigendomsvoorbehoud
 1. Onverminderd artikel 14, blijven de goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en accessoria. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.
 2. Na opzegging van de overeenkomst door de klant blijven de betaalde voorschotten voor onze firma verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop van de geleverde goederen.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 1. Deze voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.
 2. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende met deze overeenkomst, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, Afdeling BRUGGE.